Gedreven (executive) Teamcoach, Leiderschapstrainer en L&D professional

007.jpg

‘It is your mind,that creates this world’

Buddha

ALGEMENE VOORWAARDEN


Dit zijn de algemene voorwaarden van TICO Consultancy.

De dienstverlening van TICO Consultancy bestaat uit:

  • Leiderschapsontwikkeling
  • (Executive) Teamcoaching
  • Begeleiding bij verandering


Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.


1.1 Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten van TICO Consultancy aan opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.


1.2 Grondslag offertes

Offertes van TICO Consultancy zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. TICO Consultancy zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.


1.3 Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die TICO Consultancy nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van het bureau betrokken (zullen) zijn.


1.4 Personeel

1.4.1 Wijzigingen opdrachtteam

TICO Consultancy kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het opdrachtteam wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het opdrachtteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met TICO Consultancy plaatsvinden.


1.4.2 Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel

Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij.


1.4.3 Overmachtsituaties

Bij overmacht heeft TICO Consultancy het recht te annuleren, uiteraard wordt alles in het werk gesteld te komen tot een passende oplossing.


1.5 Tarieven en kosten van de opdracht

De tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staan in de offerte aangegeven. De materiaalkosten, reis- en verblijfskosten en andere opdrachtgebonden kosten worden aanvullend berekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die TICO Consultancy noodzaakt tot tariefsaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. Doorgaans vindt aan het begin van het kalenderjaar prijsindexering plaats.


1.6 Betalingsvoorwaarden

Het honorarium en de kosten zoals in artikel 5 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden op basis van de betalingsregeling, zoals genoemd in de betreffende offerte, in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum. Reclameren kan binnen 8 dagen. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan TICO Consultancy met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de factuur).


1.7 Wijziging van de opdracht of meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal TICO Consultancy de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijk aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.


1.8 Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het opdrachtteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die TICO Consultancy verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. TICO Consultancy kan dan ook niet van te voren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen bezwaar aantekent, gaat TICO Consultancy ervan uit dat de eindafrekening is goedgekeurd.


1.9 Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden ,bekendgemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, eeft TICO Consultancy (naast de aanspraak op betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden) recht op compensatie vanwege plotseling bezettingsverlies: 20% van het resterende inhoudelijke offertebedrag. Voor de annulering van een een- of meerdaags groepsprogramma (al dan niet onderdeel van een groter adviestraject) gelden de volgende specifieke annuleringsvoorwaarden:


Zes weken of langer van tevoren

Geen kosten


Binnen zes tot vier weken voorafgaand aan eerste uitvoeringsdag

40% van het inhoudelijke offertebedrag


Binnen vier weken voorafgaand aan eerste uitvoeringsdag

100% van het inhoudelijke offertebedrag


Opdrachtnemer mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloedsfeer onttrekken of die hem niet zijn toe te rekenen, zodat de voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. TICO Consultancy behoudt daarbij aanspraak op betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk te beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich mee brengt, worden deze in rekening gebracht. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.


1.10 Intellectueel eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van TICO Consultancy. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van TICO Consultancy. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.


1.11 Vertrouwelijkheid

TICO Consultancy is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever tegen derden. TICO Consultancy zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. Eveneens bestaat er de waarborg dat TICO Consultancy geen terugkoppeling zal geven op individueel niveau aan de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van TICO Consultancy van derden geen mededeling doen over de aanpak van het bureau, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.


1.12 Aansprakelijkheid

TICO Consultancy is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door TICO Consultancy van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt voor de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat TICO Consultancy voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het factuurbedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.


1.13 Klachtenprocedure

In geval van een klacht zal TICO Consultancy binnen een termijn van 4 weken reageren en wordt in goed overleg naar een passende oplossing gezocht. In principe zijn klachten binnen 4 weken afgehandeld. Klachten worden uiteraard altijd vertrouwelijk behandeld. Mocht het in voorkomende gevallen zo zijn dat er niet met de opdrachtgever binnen 4 weken tot overeenstemming kan worden gekomen, dan wordt er uitstel aangevraagd en aangegeven wanneer de afhandeling wel aan de orde is. Verder bestaat er een bindende beroepsmogelijkheid via Advocatenkantoor Galje-Deckers te Tiel.